ABC PŘÍMÉ AKCE

PROČ A JAK

Celá řada společenských (ekologických, lidskoprávních) problémů vyžaduje, aby při jejich řešení či upozorňování na ně bylo využito (kromě vydávání publikací, pořádání veřejných besed, uplatňování právních kroků apod.) také metody přímé akce. Tou může být např. demonstrace, blokáda, stávka, nebo při ní může dojít k vniknutí na cizí pozemek, obsazení objektu atd. Jsme přesvědčeni, že cesty vedoucí k dosažení cílů musí být s nimi v souladu. Nikdy se nedopouštíme násilí na lidech, zvířatech, rostlinách, jen v krajních případech uznáváme škody na majetku a to především tehdy kdy se ukázaly jiné taktiky jako neefektivní nebo kdy hrozí přímá destrukce jakékoliv formy života.

I nenásilné akce se však mohou dostat za hranici momentálně platných zákonů. Z toho plyne, že takováto přímá akce vyžaduje od účastníka nejen schopnost a ochotu veřejně hájit oprávněné požadavky, ale i připravenost podstoupit rizika s tím spojená (fyzická újma, zadržení, věznění?). Nenásilná přímá akce tedy neznamená pouhou absenci násilí ze strany demonstrantů. Takové akce bývají označovány termínem občanská neposlušnost.

NEŽ VYJDEŠ DO ULIC

Snaž se nejít na protestní akci sám. Je to nejen příjemnější, ale hlavně bezpečnější. Nejvhodnější je domluvit se již předem na jednotném postupu v různých situacích. Během demonstrace se snažte zůstat pohromadě.

Dbej na vhodné oblečení, hlavně boty, ve kterých můžeš pohodlně a rychle utíkat. Vezmi si tužku a kus papíru na dělání poznámek (identifikační čísla zasahujících policistů, kontakty na svědky aj.), dále pak telefonní kartu a nějaké drobné. Pokud si s sebou bereš mobilní telefon, měj jej chráněn PINem a vypnutý, aby po jeho případném zabavení policií nesloužil jako 
telefonní adresář dalších demonstrantů. Nezapomeň léky, které užíváš, lepší než kontaktní čočky jsou brýle (v případě použití slzného plynu). Osobní poznámky a hlavně adresy nechej doma - v případě zadržení mohou být použity proti Tobě a Tvým blízkým! Před akcí ani v jejím průběhu nepožívej drogy (ani alkohol) - jednak tím znevažuješ myšlenku protestu, jednak Tvá indispozice může být snadno zneužita policií (při výslechu, při sepisování protokolu apod.). Vezmi si občanský průkaz či pas, nebereš-li je, buď připraven(-a), že pouze za účelem zjištění totožnosti můžeš být zadržen(-a) na 24 hodin.

NA AKCI

Věz, že ani v případě, že se účastníš úřadům předem neohlášené akce, nedopouštíš se tím žádného přestupku či trestného činu.

Během celé akce pozorně sleduj chování policistů a domníváš-li se, že jednají protizákonně, zapiš si jejich identifikační čísla!

PŘI ZÁSAHU POLICIE

Nepropadej panice! Drž se v blízkosti svých známých. Je-li cílem akce udržet co nejdéle prostor pod kontrolou demonstrantů, vytvoř s ostatními účastníky "živé řetězy". Znesnadníš tím policii rozprášit demonstraci. Podobný účinek má i tzv. pasivní odpor - uvolni se a přestaň se hýbat. Tak je pro policisty těžší Tě přenášet, navíc se tak vyhneš neúmyslným pohybům (kopání, trhání rukama atd.), které by mohly být klasifikovány jako trestný čin útoku na veřejného činitele. Během zákroku měj palce kryté ostatními prsty, zabráníš tím zlomení či vykloubení palce, na který se policisté zaměřují při používání hmatů a chvatů.

Před následky slzného plynu částečně ochrání šátek  (pokud možno vlhký) přes obličej. V případě zásahu větším množstvím plynu se snaž dostat na čerstvý vzduch, oči vyplachuj proudem čisté (popř. borové)  vody. V žádném případě si nemni oči rukama, na kterých vždycky ulpí slzotvorná látka. Stejně tak je vhodné mít s sebou náhradní oblečení, do kterého je možné se převléct v případě potřísnění slzotvornou látkou. Ošetření po přímém zásahu slzotvornou emulzí je poměrně složité, snaž se proto vyhledat viditelně označené zdravotní hlídky nebo záchrannou službu.

V případě nasazení psů je hlavní zásadou nezpanikařit a nehýbat se. Nikdy se nesnaž utíkat! Psi jsou cvičeni právě na prudké pohyby a na osoby, které se snaží utéct. Měj na paměti, že psi jsou zbraní v rukou policistů. Nemá žádný smysl snažit se s nimi spřátelit, pokoušet se je pohladit ani na ně mluvit (týká se jak psů, tak policistů). Při zásahu jízdní policie se snaž před zmateným koněm uhnout, může Tě pošlapat. 

Jsi-li policistou lapen(-a), věz, že můžeš být připoután(-a) (k zábradlí, policejnímu vozu, dopravní značce aj.), ale to jen pokud bys byl(-a) agresivní nebo se pokoušel(-a) o útěk. I v takovém případě však můžeš být připoután(-a) max. 2 h, po uplynutí této doby musíš být propuštěn(-a) nebo umístěn(-a) do cely. Stejná pravidla platí i na policejní stanici.

V případě, že nejsi zadržen(-a), postarej se o zra-něné a pomoz s jejich transportem k sanitce nebo do nemocnice.

PŘI PŘEVOZU NA STANICI

Mluv s ostatními zadrženými o Vašich právech, ale už ŽÁDNÉ slovo o tom, co se stalo. Není možné vyloučit přítomnost policistů v civilu, kteří takto získané informace použijí proti Tobě. Při sebemenším podezření na zranění požaduj lékařské ošetření, nezapomeň si vzít lékařskou zprávu - nález. Může sloužit jako důkaz při případném prošetřování policejního zásahu.

NA STANICI
V případě převezení na policejní stanici máš právo: 

PŘI VÝSLECHU

Máš právo odmítnout vypovídat! Pokud se tak rozhodneš, buď důsledný(-á). Nevypovídej ani v případě, že jsou Ti předhazovány věci, se kterými nemáš nic společného. Rozhodneš-li se vypovídat, dávej pozor, co a jak říkáš, aby Tvá výpověď nemohla být použita proti Tobě či ostatním účastníkům akce.

Na základě nálezu Ústavního soudu ČR máš právo na účast advokáta při výslechu, a to i v případě, že nejsi obviněn(-a).

Z průběhu výslechu je policista povinen sepsat protokol. Před výslechem samotným Tě musí seznámit s Tvými právy. Do protokolu policista musí zapisovat přesně to, co mu diktuješ. V případě, že s něčím, co je uvedeno v protokolu, nesouhlasíš, máš právo na provedení opravy. Do protokolu nechej zapsat i případné násilí či donucování ze strany policie. Požaduj kopii protokolu (tu můžeš využít jako důkazní materiál při následných právních úkonech). 

V případě, že ses rozhodl(-a) policii nesdělit svoji totožnost (a riskuješ tak své zadržení až na 24 h), vyhýbej se takřka jakékoliv komunikaci s ní (i dialekt Tě může prozradit) a v žádném případě nic nepodepisuj. Policie Ti pak odebere otisky prstů, pořídí si Tvoje fotografie, provede osobní prohlídku (ženu může prohlížet jen policistka či lékař). Pokud do 24 h nezjistí Tvoji totožnost, je policie povinna Tě v případě, že jsi nespáchal(-a) trestný čin, propustit. Jsi-li obviněn(-a) z trestného činu, doba, po kterou jsi zbaven(-a) osobní svobody, nesmí překročit celkově 72 h. Po této době můžeš být dále zadržován(-a) pouze na základě rozhodnutí soudu.

Zpravidla každých 6 hodin bys měl(-a) dle Zákona o Policii ČR dostat najíst. Jsi-li vegetarián(-ka), vyžaduj s odvoláním se na Listinu základních práv a svobod (právo na svobodu svědomí a náboženského vyznání) bezmasou stravu.


zpracovalo NESEHNUTÍ